ఎ.యెర్నకోవా, రాత్నికోవ్, కార్ల్ మార్క్స్, మావోసేటుంగ్, పి.సుందరయ్య
About Author